wybierz język
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Italian
 • Russian

Polityka prywatności Park Hotel & Wellness

      I.  Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych klientów, w tym osób odwiedzających stronę internetową („Klienci") Park Hotel & Wellness, dostępną pod adresem www.phrz.pl („Strona internetowa").

Administratorem danych osobowych jest Dawid Pacyna, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Park Hotel Dawid Pacyna z głównym adresem prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeszowie, przy ul. Miłocińskiej 22 (35-232), posiadającym NIP 5170212809, REGON 180236272 („Administrator").

Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

    II.  Cele, zakres oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 • rezerwacji usług hotelowych, usług konferencyjnych, bankietowych i gastronomicznych;
 • komunikacji z Park Hotel & Wellness, w tym korzystania z formularza kontaktowego;
 • administrowania Stroną internetową, badania i analizy aktywności na Stronie internetowej.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług oferowanych przez Park Hotel & Wellness. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.   

Rezerwacja usług hotelowych, usług konferencyjnych, bankietowych i gastronomicznych.

 • Pozyskiwane są dane osobowe w przypadku gdy Klient dokonuje rezerwacji usług związanych z obiektem, takich jak hotel, restauracja, fitness, spa, usługi związane z organizacją szkolenia, konferencji, spotkania biznesowego czy wydarzenia okolicznościowego.
 • W przypadku rezerwacji usług Klient jest proszony o podanie (przynajmniej) swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. W zależności od realizacji usługi, Klient może również zostać poproszony o podanie adresu zamieszkania, numeru telefonu, danych dotyczących dokumentu tożsamości, informacji dotyczących płatności, imion i nazwisk osób z nim podróżujących oraz jego preferencji dotyczącej usług (np. wyżywienia).Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, i data/rok urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek i w celu ochrony ich żywotnych interesów (zapewnienie bezpieczeństwa).
 • Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu wystawienia faktury i spełnienia innych ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Komunikacja z Park Hotel & Wellness, formularz kontaktowy.  

 • Pozyskiwane są dane osobowe w przypadku gdy Klient komunikuje się z Park Hotel & Wellness za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu lub numerem telefonu. W przypadku skorzystania zformularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail. W treści wiadomości można również zawrzeć inne dane osobowe.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta wynikająca z zainicjowania kontaktu z Park Hotel & Wellness.
 • Dane osobowe przekazywane w ramach komunikacji z Klientem oraz formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Administrowanie Stroną internetową, badania i analizy aktywności na Stronie internetowej.

 • Dane jakie są zbierane i przetwarzane w ramach administrowania Stroną internetową to: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, data i godzina odwiedzin strony internetowej, przybliżona lokalizacja, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 • Kwestie dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce cookies.

   III.  Odbiorcy danych

Podmioty wspierające operacyjnie wykonywanie umowy zawartej pomiędzy Park Hotel & Wellness a Klientem takie, jak:

 • dostawcy usług technologicznych,
 • podmioty wspierające prawidłowe wykonywanie usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz gości,
 • podmioty wykonujące usługi związane z ochroną bezpieczeństwa gości,
 • dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
 • dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.

Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Park Hotel & Wellness usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   IV.  Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

    V.  Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest rezerwacja usługi hotelowej, konferencyjnej, bankietowej, gastronomicznej, czy też wykonanie umowy o świadczenie usług, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania rezerwacji usługi czy umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

   VI.  Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

a)       prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)       prawo do przenoszenia danych,

d)       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody,

e)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Administratorem pod adresem ul. ul. Paderewskiego 124a (35-328) Rzeszów bądź pod adresem e-mail: hotel@phrz.pl

1.       Administrator może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych.

2.       Podanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwacji, skontaktować z Park Hotel & Wellness, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

3.       Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.

4.       Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  

  VII.  Polityka cookies

Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Klienta. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies, aby  dowiedzieć  się  więcej  o  plikach  cookies  i  podobnych,  używanych  przez  Administratora  mechanizmach,  o  ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje. 

VIII.  Postanowienia końcowe

1.       Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.

2.       Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: ul. Paderewskiego 124a (35-328) Rzeszów bądź e-mail: hotel@phrz.pl

3.       Data ostatniej modyfikacji: 25 lipca 2018 roku.